Pataki Bettina

Pataki Bettina


Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának ötödéves jogász szakos hallgatója vagyok. Első éves korom óta tagja vagyok a Római Jogi Tanszék Tudományos Diákköre szakmai közösségének és emellett négy éve demonstrátorként segítem a tanszék munkáját.

Az öt év alatt számos tudományos előadást tartottam a TDK keretében és lehetőségem volt egy nemzetközi római jogi konferencián is eladást tartani Frankfurtban. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián Dr. Pozsonyi Norbert témavezetése mellett 2015-ben egy többszerzős dolgozat egyik szerzőjeként, míg 2017-ben önálló tudományos dolgozattal vettem részt. Habár a polgári jog és a munkajog területén is sikerült országos versenyeken dobogós helyezést elérnem, a hatályos jogi tárgyak közül a büntetőjog iránt érdeklődöm leginkább, ezért az elmúlt két félévben Bűnügyi Modulon folytattam tanulmányaimat. A büntetőjog területén a 2017-es Országos Diákköri Konferencián Dr. habil. Szomora Zsolt témavezetése mellett II. helyezést és Különdíjat értem el. Ezen eredményeimnek köszönhetően az elmúlt három évben Köztársasági Ösztöndíjban, Városi Ösztöndíjban, Igazságügyi minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogász Ösztöndíjában, Talent Ösztöndíjban és ÚNKP ösztöndíjban részesültem.

A római jog és a büntetőjog területén végeztem átfogóbb kutatómunkát. A római jog területén a katonai különvagyon témakörében folytattam egy kisebb terjedelmű kutatást, amelynek eredményeit „XIX. Internationales Sommerseminar für Antike Rechtsgeschichte und Römisches Recht” nemzetközi konferencián mutattam be Frankfurtban. A legutóbbi OTDK-n az „Asylum az antik forrásokban” című dolgozattal indultam, amelyet egy közel két éves kutatómunka előzött meg. Összehasonlító jelleggel elemeztem a görög és a római menedékjog szabályozásának sajátosságait az antik források fényében. A büntetőjog területén elért OTDK sikereimet „A gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak minősítési dilemmái” című dolgozatommal értem el. A közel két éves kutatómunka során egy akkor igen aktuális jogalkalmazási problémát vizsgáltam a jogirodalomban előforduló ellentmondások feltárásán és az anonim bírósági határozatok empirikus elemzésén keresztül. A büntető eljárási jog területén a nyáron elfogadott új büntető eljárási törvénnyel kapcsolatban is kutatást folytattam, amelynek keretében az Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázatára pályamunkát nyújtottam be „A terhelti együttműködés rendszere az új büntető eljárási törvényben” címmel, amellyel I. helyezést értem el. Jelenleg Az EMMI ÚNKP ösztöndíjának támogatásával egy tíz hónapos kutatás keretében a testi sértés tényállásának jogi megítélésével foglalkozom.

Az egyetem elvégzése után szeretnék bíróságon elhelyezkedni. Az egyetem öt éve alatt tudatosan készültem erre, hiszen minden alkalmat megragadtam, hogy megismerkedjek a bírói hivatással. Az Alma Mater Alumni Mentorprogramja keretében négy hónapos joggyakorlati időt töltöttem a Szegedi Ítélőtáblán és a kötelező szakmai gyakorlatom egy részét a Gyulai Törvényszéken töltöttem. A Szegedi Törvényszék és az SZTE-ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete szervezésében megrendezett büntető ügyszakos perszimulációs versenyen bírói pozícióban vettem részt és I. helyen végeztem csapatommal. Az Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázatán elért I. helyezésemmel lehetőséget kaptam egy két hetes szakmai gyakorlat eltöltésére az Országos Bírósági Hivatalnál. Úgy gondolom, hogy ezek az eredmények befolyásolják szakmai megítélésemet és hozzásegíthetnek célom megvalósításához.

Hozzászólások